Toimitusjohtajan katsaus

 

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

(julkistettu Q3/2018 osavuosikatsauksen yhteydessä 25.10.2018)

Alma Median kannattavuuden kehitys jatkui hyvänä kolmannella vuosineljänneksellä. Oikaistu liikevoitto oli heinä–syyskuussa 15,1 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 18,5 prosenttia. Digitaalisiin markkinapaikkoihin ja rekrytointiliiketoimintaan erikoistuneen Alma Marketsin tuloskehitys jatkui vahvana. Luovuimme tappiollisista tai heikosti kannattavista liiketoiminnoista, mikä myös nosti suhteellista kannattavuutta. Alma Median liikevaihto heinä–syyskuussa laski odotetusti myytyjen liiketoimintojen seurauksena 5,1 prosenttia 81,6 miljoonaan euroon. 

Suomen talouden arvioidaan olevan nousukautensa huipulla, mutta kotimaisen mediamainonnan määrä laski Kantar TNS:n mukaan heinä–syyskuussa 0,6 prosenttia. Alhaisten mainospanostusten taustalla on etenevä siirtymä perinteisestä sanomalehtimainonnasta digitaaliseen mainontaan, mainostaja-asiakkaiden investoinnit omiin medioihin ja markkinointiteknologioihin kuin myös kilpailutilanteen kiristyminen kotimaisten mediatalojen ja kansainvälisten alustatoimijoiden välillä.  

Alma Markets jatkoi kolmannella vuosineljänneksellä erinomaisen kannattavalla kasvu-uralla (liikevoittomarginaali 39,3 prosenttia). Rekrytointiliiketoiminnan liikevaihdon kasvu hidastui hieman alkuvuodesta, mutta rekrytointipalveluiden kysyntä Itäisessä Keski-Euroopassa on vahvasta talouskasvusta johtuen edelleen hyvällä tasolla. Markkinointipanostukset uuteen rekrytointimobiilipalveluun Puolassa jatkuivat. Suomessa hyvä talouskehitys vauhditti asumiseen ja autoiluun liittyvien verkkopalveluiden myyntiä.  

Alma Talentin heinä–syyskuun oikaistu liikevoitto oli vertailukauden tasolla 2,8 miljoonassa eurossa. Alma Talentin transformaatiostrategian keskiössä ovat medioiden uudistustyö ja digisisältötuottojen sekä -tilausten kasvattaminen. Näissä onnistuttiin katsauskaudella tavoitteiden mukaisesti ja ne kompensoivat painetun median laskua. Toimenpiteet Ruotsin liiketoiminnan tervehdyttämiseksi jatkuivat. Liiketoimintasegmentin toimintaa on myös fokusoitu luopumalla kannattamattomista ja ei-synergisistä liiketoiminnoista. 

Alma Consumerin liikevaihtoa laskivat Lapin lehtien myynti. Kannattavuuskehitykseen vaikuttivat Iltalehden irtonumeromyynnin ja alueellisen sekä paikallismedioiden painetun median mainosmyynnin lasku, vaikkakin printtimainonnan myynnin lasku oli hitaampaa kuin markkinakehitys yleisesti. Segmentin digimainonnassa hyvää kehitystä nähtiin mobiili- ja videomainonnassa, myös sisältömarkkinointi kasvoi selvästi vertailukaudesta. Edellisen kvartaalin kehitykseen vaikuttanut, keväällä voimaan tulleen uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR) tuoma epävarmuus ohjelmalliseen ostamiseen on osittain poistunut.  

Myimme heinäkuussa toimitila- ja tuotantokiinteistön Tampereella. Myynnillä ei ollut merkittävää tulosvaikutusta, mutta se vapauttaa pääomia ydinliiketoimintojen kehittämiseen. Omavaraisuusasteemme oli syyskuun lopussa 56,0 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 12,1 prosenttia.  

EU:n neuvoston päätös sallia digitaalisten julkaisujen arvonlisäveron laskun 24 prosentista 10 prosenttiin on myönteinen ratkaisu. Uskomme, että päätös lisää digitaalisten palveluiden sekä sisältöjen kysyntää ja käyttöä Suomessa. Tämä vuorostaan edesauttaa kotimaisten mediatalojen elinvoimaisuuden ylläpitämistä sekä vahvistaa valmiuksia hoitaa laatumedialle tärkeää yhteiskunnallista sivistystehtävää.  

Kai_Telanne_013_370x370
EU:n neuvoston päätös sallia digitaalisten julkaisujen arvonlisäveron laskun 24 prosentista 10 prosenttiin on myönteinen ratkaisu. Uskomme, että päätös lisää digitaalisten palveluiden sekä sisältöjen kysyntää ja käyttöä Suomessa.